صدور ویزای کشورهای جهان /

ویزای ایران

ویزای : دعوتنامه ویزای ایران برای اتباع خارجی (به جز آمریکایی ، انگلیسی وکانادایی)
زمان تحویل 1 هفته مدت اعتبار 10 روز قیمت 500.000 ریال مدارک

     ** اسکن صفحه مشخصات پاسپورت و عکس پرسنلی میهمان به صورت رنگی

     ** اسکن  صفحه اول شناسنامه میزبان

     ** اطلاعات شخصی هر دو و پرکردن فرم مربوطه