صدور ویزای کشورهای جهان /

ویزای سنگاپور

ویزای توریستی
زمان تحویل 1 ماه مدت اعتبار 2 ماه قیمت 110 دلار امریکا مدارک

پاسپورت  با حداقل 7 ماه اعتباراز تاریخ  حرکت  مسافر+ 1 قطعه عکس 3x4 رنگی زمینه سفید