درباره ایران / درباره استان آذربایجان شرقی /

درباره ارگ علی شاه

ارگ علی شاه
عکس اول ارگ علی شاه عکس دوم ارگ علی شاه

ارگ تبریز (ارگ علی‌شاه) به بازمانده‌های ایوان جنوبی ارگ علیشاه در شهر تبریز گفته‌ میشود . سبک معماری این بنا به شیوه آذری و معمار آن استاد فلکی تبریزی ذکر شده‌ است .

این ارگ یکی از بلندترین دیوارهای تاریخی کشور و از نمادهای شهر تبریز به شمار می‌رود . امروزه فضای پیرامون ارگ برای بازدید عمومی بازسازی شده‌ است . امروزه در روزهای جمعه از فضای پیرامون ارگ برای برگزاری نماز جمعه استفاده می‌شود .