درباره ایران / درباره استان اصفهان /

درباره کوه صفه

کوه صفه
عکس اول کوه صفه عکس دوم کوه صفه

کوه صفه نام کوهی است از سلسله جبال زاگرس در منتهاالیه جنوب جغرافیایی اصفهان که از شمال به جاده کمربندی ، از غرب به کوه‌های تخت رستم و دره خان ، از شرق به شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و از جنوب به اراضی باز و خط آهن محدود می‌گردد .