درباره ایران / درباره استان کرمان /

درباره بازار کرمان

بازار کرمان
عکس اول بازار کرمان عکس دوم بازار کرمان

این راسته بازار از میدان ارگ شروع و به میدان مشتاقیه ختم می‌شود . هر بخش از بازار کرمان در زمان یکی از فرمانروایان این شهر ساخته شده و به خاطر برخی ویژگیهایش در ایران منحصر به‌ فرد و دارای شهرت جهانی است . این بازار طولانی‌ترین راسته بازار ایران محسوب می‌شود .
اولین بخش بازار ارگ است که از میدان ارگ شروع می‌شود و تا چهار سوق گنجعلی خان ادامه دارد . این بازار به دو بخش فرعی تر به نامهای "بازار نقارخانه" و "بازار سراجی" تقسیم می‌شود .