درباره ایران / درباره استان کرمان /

درباره حمام‌ گنجعلیخان

حمام‌ گنجعلیخان
عکس اول حمام‌ گنجعلیخان عکس دوم حمام‌ گنجعلیخان

بناي‌ اين‌ حمام‌ با كاشي‌ كاري ‌، نقاشي‌ و گچبري ‌، مقرنس‌ كاري‌ و كاربندي‌هاي‌ زيبا تزئين‌ شده‌ است ‌. سر در ورودي‌ اين‌ حمام‌ نيز با نقاشي‌هاي‌ زيباي‌ عصر صفوي‌ تزئين‌ شده‌ است ‌. معمار اين ‌مجموعه‌ و حمام‌ استاد محمد سلطان‌ يزدي‌ بوده‌ است ‌. اين‌ حمام‌ داراي‌ دو بخش‌ رختكن‌ و گرمخانه‌ است ‌. دقيق‌ترين‌ موضوع‌ قابل‌ توجه‌ در معماري‌ گرمخانه‌ پيروي‌ و هم‌ شكلي‌ سنگ‌هاي‌ كف‌ گرمخانه‌ با ساختمان ‌سقف‌ است‌ .
اگر سقف‌ به‌ شكل‌ لوزي‌ است ‌، سنگ‌ مقابل‌ كف‌ آن‌ نيز لوزي‌ است ‌. رختكن‌ حمام‌ به‌ 6 غرفه‌ تقسيم ‌مي‌شود كه‌ هر غرفه‌ آن‌ مخصوص‌ يك‌ صنف‌ جامعه‌ يعني‌ سادات ‌، روحانيون ‌، خوانين‌ ، رعايا ، اعيان‌ و بازاري‌ها بوده‌ است‌ و در حال‌ حاضر در هر غرفه‌ يك‌ يا دو مجسمه‌ از شمايل‌ هر يك‌ از طبقات‌ ياد شده‌ به‌ نمايش‌ گذاشته ‌شده‌ است‌ .
بخش‌ گرمخانه‌ شامل‌ يك‌ حوض‌ آب‌ سرد است‌ با طاقي‌ شبيه‌ خيمه‌ كه‌ هشت‌ ستون‌ حمام‌ بر زيبايي ‌آن‌ مي‌افزايند . سيستم‌ كانال‌ كشي‌ آب‌ و فواره‌ها چنان‌ دقيق‌ طراحي‌ و اجرا شده‌ است‌ كه‌ از عجايب‌ معماري‌ حمام‌ها محسوب‌ مي‌شود . يكي‌ ديگر از عجايب‌ حمام‌ ساعت‌ يا زمان ‌سنج‌ سنگي‌ آن‌ است ‌.