درباره ایران / درباره استان خوزستان /

درباره بقعه دانیال نبی

بقعه دانیال نبی
عکس اول بقعه دانیال نبی عکس دوم بقعه دانیال نبی

بقعه‌ دانيال‌ پيغمبر در ساحل‌ شرقي‌ رودخانه‌ شائور شوش‌ واقع‌ شده‌ است ‌. اين‌ بقعه ‌مدفن‌ يكي‌ از پيامبران‌ بني‌ اسرائيل‌ است‌ و دو حياط‌ دارد كه‌ در دور تا دور آن‌ها ، حجره‌ها و ايوان‌هايي‌ ساخته ‌شده‌ است ‌. بقعه‌ در انتهاي‌ حياط‌ دوم‌ قرار دارد و حيات‌ آن‌ از سه‌ طرف‌ اتاق‌هايي‌ جهت‌ اقامت‌زوار دارد .
در اين‌ بقعه ‌، ضريحي‌ و در زير آن ‌، مرقدي‌ با سنگ‌هاي‌ زرد قديمي‌ بدون‌ نوشته‌ قرار دارد . سقف‌ محوطه‌ بقعه ‌آيينه‌ كاري‌ شده‌ است‌ و دريچه‌هاي‌ نورگيري‌ بر روي‌ هشت‌ گوش‌ زير گنبد تعبيه‌ شده‌ است ‌. پي‌هاي‌ بقعه‌ قديمي‌ و قطور هستند . پيشاني‌ ضلع‌ شرقي‌ بناي‌ بقعه‌ كاشيكاري‌ شده‌ است ‌. گنبد بارگاه‌ دانيال‌ پيامبر به‌ صورت‌ كثيرالاضلاع‌ شش‌ ضلعي‌ بر قاعده‌اي‌ مدور استوار شده‌ است‌ .