درباره ایران / درباره استان بوشهر /

درباره موزه مردم‌ شناسی بوشهر

موزه مردم‌ شناسی بوشهر
عکس اول موزه مردم‌ شناسی بوشهر عکس دوم موزه مردم‌ شناسی بوشهر

موزه مردم‌ شناسی بوشهر از مکان‌های دیدنی بندر بوشهر می باشد . این موزه در سال 1384 در خیابان ساحلی در محل عمارت قدیمی طاهری تاسیس شده است .