درباره ایران / درباره استان کرمان /

درباره مسجد جامع یا مسجد مظفری

مسجد جامع یا مسجد مظفری
عکس اول مسجد جامع یا مسجد مظفری عکس دوم مسجد جامع یا مسجد مظفری

اين مسجد که در قبرستان کهنه بنا شده است ، در گذشته بيرون از دروازه شهر قرار داشته و بانی آن "سلطان محمد مظفر" از امرای آل مظفر بوده است . اين بنا که در سال 750 ه.ق احداث گرديده است قريب 4000 متر مربع مساحت دارد . نقشه بنا از نوع چهار ايوانی است . سر در شرقی آن با ارتفاعی بلند احداث گرديده و طرحهای متنوع کاشيکاری ، زينت بخش آن است . تزئينات مهم نماهای داخلی کاشيکاری معقلی می باشد . معمار مسجد اهل خراسان بوده و محمد نام داشته است .