اطلاعات کشورها / درباره کشور روسیه /

درباره Fountain Friendship of Nations

Fountain Friendship of Nations
Fountain  Friendship of Nations
Fountain Friendship of Nations , All-Russia Exhibition Centre (former VDNKH) , Moscow , Russia