اطلاعات کشورها / درباره کشور چین /

درباره Snow Thinker Statue

Snow Thinker Statue
Snow Thinker Statue
China, Heilongjiang, Harbin, Ice and Snow Festival, Snow Thinker Statue