درباره ایران / درباره استان کرمانشاه /

درباره طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌

طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌
عکس اول طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌ عکس دوم طاق‌ بستان‌ يا طاق‌ وستان‌

طاق‌ بستان‌ يا «طاق‌ وستان‌» در سمت‌ راست‌ ورودي‌ شهر كرمانشاه‌ ، در شمال‌ شرقي‌ اين‌ شهر ، مجموعه‌اي‌ از سنگ‌ نگاره‌ها و سنگ‌ نبشته‌هاي‌ دوره‌ ساساني‌ است‌ كه‌ با فضاي‌ مركبي‌ از كوه‌ ، چشمه‌ و آب‌ به‌ گردشگاهي‌ مصفا و چشم‌ اندازي‌ دل‌ انگيز بدل‌ شده‌ است ‌ .
پس‌ از ورود به‌ مدخل‌ طاق‌ بستان‌ ، اوّلين‌ سنگ‌ نگاره‌ به‌ اردشير دوّم‌ مربوط‌ است‌ . اردشير بين‌ اهورامزدا و ميترا قرار گرفته‌ ، روي‌ خود را به‌ سوي‌ اهورامزدا برگردانده‌ و با دست‌ چپ‌ حلقه‌ مودت‌ را از وي‌ دريافت‌ مي‌كند . زير پاي‌ شاه‌ و اهورامزدا دشمن‌ يا «اهريمن‌» بر زمين‌ افكنده‌ شده‌ است‌ . بعد از اين‌ نقش‌ ، طاق‌ كوچكي‌ قرار دارد كه‌ پيكره‌ شاپور دوم‌ و پسرش‌ شاپور سوم‌ بر آن‌ ديده‌ مي‌شود . بالاي‌ هر كدام‌ از اين‌ سنگ‌ نگاره‌ها در سطوري‌ به‌ خط‌ پهلوي‌ ساساني‌ صاحب‌ نقش‌ معرفي‌ شده‌ است ‌ .
در سوّمين‌ بخش‌ از اين‌ مجموعه‌ ، مدخل‌ طاق‌ از بالا تا پايين‌ سنگ‌ نگاره‌ زيبايي‌ از نقش‌ فرشتگان‌ بالدار ، درخت‌ زندگي‌ ، مجالس‌ شكار گراز در بيشه‌زار و شكار مرغان‌ و ... به‌ جا مانده‌ است‌ كه‌ همراه‌ با نوازندگان‌ ، يك‌ مجلس‌ شادماني‌ را حكايت‌ مي‌كند . در پايين‌ اين‌ نقش‌ ، سواري‌ بر اسب‌ ، زره‌ پوش‌ و مسلح‌ است‌ كه‌ برخي‌ آن‌ را «نقش‌ پيروز ساساني‌» و برخي‌ ديگر نقش‌ خسرو پرويز مي‌دانند  .