تورهای ویژه خارجی /

تور باکو_ 4 روزه

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 3 نام تور تور باکو_ 4 روزه تعداد شب 3 مقصد نهایی باکو حمل ونقل ماهان ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/01/18 شمسی : 1397/10/28
گالری
باکو

باکو

کاخ شیروان شاه

کاخ شیروان شاه

موزه مفاخر اذربایجان

موزه مفاخر اذربایجان

قلعه دختر

قلعه دختر

هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
کودک 5-2
کودک 12-5
رزرو
Caspian(باکو)هتل Caspian (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
45 $
35 $
 
 
ارزی
165 $
125 $
60 $
110 $
QAFQAZ CITY HOTEL(باکو)هتل QAFQAZ CITY HOTEL (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
75 $
50 $
 
 
ارزی
250 $
180 $
70 $
135 $
BOULEVARD(باکو)هتل BOULEVARD   (TOP)(BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
125 $
80 $
 
 
ارزی
395 $
270 $
80 $
230 $
Qafqaz Point(باکو)هتل Qafqaz Point
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
90 $
60 $
 
 
ارزی
300 $
210 $
80 $
150 $
Qafqaz Sport(باکو)هتل Qafqaz Sport   (TOP)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
75 $
50 $
 
 
ارزی
250 $
180 $
70 $
135 $
Qafqaz Park(باکو)هتل Qafqaz Park
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
60 $
45 $
 
 
ارزی
195 $
155 $
60 $
115 $
Pullman Hotel(باکو)هتل Pullman Hotel   (TOP)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
100 $
65 $
 
 
ارزی
320 $
225 $
80 $
185 $
Rich Hotel(باکو)هتل Rich Hotel   (TOP)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
75 $
50 $
 
 
ارزی
250 $
180 $
75 $
145 $
GM City(باکو)هتل GM City (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
50 $
35 $
 
 
ارزی
170 $
130 $
60 $
110 $
AF Hotel(باکو)هتل AF Hotel (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
50 $
35 $
 
 
ارزی
175 $
135 $
60 $
110 $
Safran(باکو)هتل Safran (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
50 $
35 $
 
 
ارزی
175 $
135 $
60 $
110 $
Anatolia(باکو)هتل Anatolia (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
60 $
45 $
 
 
ارزی
195 $
155 $
60 $
115 $
Spring(باکو)هتل Spring (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
60 $
45 $
 
 
ارزی
210 $
165 $
70 $
125 $
Hyatt(باکو)هتل Hyatt (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
115 $
75 $
 
 
ارزی
365 $
255 $
80 $
195 $
InTourist(باکو)هتل InTourist (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
120 $
75 $
 
 
ارزی
375
260 $
80 $
200 $
Fairmont(باکو)هتل Fairmont (BB)
تماس بگیرید
تماس بگیرید
 
 
شب اضافه
175 $
105 $
 
 
ارزی
550 $
345 $
90 $
275 $
هتل قیمت به ریال

Caspian(باکو)هتل Caspian (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 45 $
دو تخته 35 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 165 $
دو تخته 125 $
کودک 6-2 60 $
کودک 12-6 110 $

QAFQAZ CITY HOTEL(باکو)هتل QAFQAZ CITY HOTEL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 75 $
دو تخته 50 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 250 $
دو تخته 180 $
کودک 6-2 70 $
کودک 12-6 135 $

BOULEVARD(باکو)هتل BOULEVARD   (TOP)(BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 125 $
دو تخته 80 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 395 $
دو تخته 270 $
کودک 6-2 80 $
کودک 12-6 230 $

Qafqaz Point(باکو)هتل Qafqaz Point

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 90 $
دو تخته 60 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 300 $
دو تخته 210 $
کودک 6-2 80 $
کودک 12-6 150 $

Qafqaz Sport(باکو)هتل Qafqaz Sport   (TOP)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 75 $
دو تخته 50 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 250 $
دو تخته 180 $
کودک 6-2 70 $
کودک 12-6 135 $

Qafqaz Park(باکو)هتل Qafqaz Park

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 60 $
دو تخته 45 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 195 $
دو تخته 155 $
کودک 6-2 60 $
کودک 12-6 115 $

Pullman Hotel(باکو)هتل Pullman Hotel   (TOP)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 100 $
دو تخته 65 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 320 $
دو تخته 225 $
کودک 6-2 80 $
کودک 12-6 185 $

Rich Hotel(باکو)هتل Rich Hotel   (TOP)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 75 $
دو تخته 50 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 250 $
دو تخته 180 $
کودک 6-2 75 $
کودک 12-6 145 $

GM City(باکو)هتل GM City (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 50 $
دو تخته 35 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 170 $
دو تخته 130 $
کودک 6-2 60 $
کودک 12-6 110 $

AF Hotel(باکو)هتل AF Hotel (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 50 $
دو تخته 35 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 175 $
دو تخته 135 $
کودک 6-2 60 $
کودک 12-6 110 $

Safran(باکو)هتل Safran (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 50 $
دو تخته 35 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 175 $
دو تخته 135 $
کودک 6-2 60 $
کودک 12-6 110 $

Anatolia(باکو)هتل Anatolia (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 60 $
دو تخته 45 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 195 $
دو تخته 155 $
کودک 6-2 60 $
کودک 12-6 115 $

Spring(باکو)هتل Spring (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 60 $
دو تخته 45 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 210 $
دو تخته 165 $
کودک 6-2 70 $
کودک 12-6 125 $

Hyatt(باکو)هتل Hyatt (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 115 $
دو تخته 75 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 365 $
دو تخته 255 $
کودک 6-2 80 $
کودک 12-6 195 $

InTourist(باکو)هتل InTourist (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 120 $
دو تخته 75 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 375
دو تخته 260 $
کودک 6-2 80 $
کودک 12-6 200 $

Fairmont(باکو)هتل Fairmont (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته تماس بگیرید
نفر سوم -
کودک 5-2 -
کودک 12-5 -
شب اضافه
یک تخته 175 $
دو تخته 105 $
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 550 $
دو تخته 345 $
کودک 6-2 90 $
کودک 12-6 275 $
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

تور بزرگ آذربایجان (باکو)_ 4 روز و 3 شب 

روزهای رفت : هر هفته چهارشنبه ها و شنبه ها

روزهای برگشت : هر هفته شنبه ها و چهارشنبه ها

نرخ پرواز برمبنای پایین ترین کلاس پروازی  با هواپیمایی ماهان  16/900/000  ریال می باشد ، این قیمت نسبت به تاریخ سفر مسافر متغیر بوده که در زمان ثبت نام مشخص میگردد و می بایست با کانتر مربوطه هماهنگ شود.


" هزینه ویزای باکو 26 دلار میباشد که توسط خودمسافر در فرودگاه باکو پرداخت می شود"

 

نرخ کودک زیر 2 سال  20% نرخ بزرگسال می باشد.

 

 

خدمات تور شامل  :                                                                                                                                 

1- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان با حداکثر بار مجاز23 کیلوگرم در هر مسیر

2- 3شب اقامت در هتل ها همراه با صبحانه

3-یک گشت شهری  با ورودیه همراه با ناهارایرانی

4- لیدرمحلی در مقصد

5- ترانسفر رفت وبرگشت فرودگاهی در مقصد

6- بیمه حوادث مسافرتی

 

توضیحات

مدارک مورد نیاز :

اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفرو دو قطعه عکس 4*3رنگی زمینه سفید تمام رخ.


تــوضـیـحـات :

1. پرداخت 60% از مبلغ کل تور به صورت دلاری و هزینه بلیط به صورت ریالی در هنگام ثبت نام الزامی است.

2. Check in ساعت 14:00 وCheck out  ساعت 12:00 ظهر می باشد.

3. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد است.

  4.کلیه قیمت ها به دلار امریکا می باشد 5. نرخ تخفیف دار اطفال بالای 2 سال با تخت سوم فقط همراه والدین در یک اتاق می باشد و در صورت درخواست اتاق مجزا عیناً نرخ بزرگسال محاسبه خواهد شد.

6. کلیه اتاقها دو تخته بوده و نفر سوم از تخت اضافه (سفری) استفاده می نمایند.

7.مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور به عهده مسافر می باشد.

 

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*