هتل خارجی / هتل های تایلند / هتل های سامویی /

Chaba Samui

Chaba Samui
هتل Chaba Samui
 
درجه هتل هتل Chaba Samui نوع سرویس BB تلفن 0066 0 77 231 350 - 9 فكس 0066 0 77 230 771 سايت chaba@chabagroup.com ترانسفر ندارد
گالری
picture

picture

resturant

resturant

resturant

resturant

rooms

rooms

rooms

rooms

wedding room

wedding room

ارسال نظرات

*
*