اطلاعات کشورها / درباره کشور ترکیه /

درباره Sumela Monastery

Sumela Monastery
Sumela Monastery
Turkey , Black Sea Coast , Trabzon , Sumela Monastery (UNESCO World Heritage Site)