اطلاعات کشورها / درباره کشور اندونزی /

درباره Paddy fields

Paddy fields
Paddy fields
Paddy fields & volcanos at Sidemen , Bali , Indonesia